Gegevensbescherming en privacybeleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk (“Ricoh Imaging”) heeft https://ricohgr.eu/ ("de website"). Op de Website kunt u meer te weten komen over Ricoh Imaging en over de producten en diensten die wij leveren. Ricoh Imaging erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ricoh Imaging belooft uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier te verwerken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Alle gegevensverwerking zal in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 


Privacyverklaring

Wat is dit beleid?        

Dit is ons gegevensbeschermings- en privacybeleid waarin wordt uitgelegd wie we zijn, waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken en, als u het onderwerp bent van een van de betreffende persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen als u nodig hebben.

 

Wie zijn we?    

Wij zijn Ricoh Imaging Europe S.A.S. Onze contact- en andere gegevens staan vermeld aan het einde van dit beleid. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid (tenzij in dit beleid anders wordt uitgelegd).

 

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken als:

 • U bent klant of leverancier van ons.
 • U gebruikt onze producten of diensten.
 • Je werkt voor een klant of een leverancier van ons, of voor iemand die gebruik maakt van onze producten of diensten.
 • U bent iemand (of u werkt voor iemand) aan wie we onze goederen of diensten willen adverteren of op de markt willen brengen. In dit geval kunnen wij uw gegevens rechtstreeks van u hebben verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of tentoonstelling) of uit een andere bron.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?        

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben en die wij van u hebben verkregen, of die wij ergens anders vandaan hebben gehaald. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken, kunnen de onderstaande informatie bevatten.

 

Jouw persoonlijke gegevens     

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken, waaronder:

 • Uw voor- en achternaam
 • Je geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functie of afdeling
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw werk of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

 

Informatie die we verkrijgen uit communicatie met ons

We kunnen informatie verwerken die we verkrijgen door met u te communiceren, waaronder:

 • Informatie over u die u ons verstrekt door telefonisch, per e-mail, via onze website, via sociale media of anderszins met ons te communiceren.
 • Informatie die u ons geeft of die wij verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze goederen of diensten verkrijgt of zich erop abonneert, ons goederen of diensten levert, informeert naar een product, een bestelling plaatst, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête, of contact met ons opneemt om een probleem te melden of een van deze dingen te doen namens de persoon voor wie u werkt.

 

Informatie met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt                

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt, waaronder:

 • Informatie met betrekking tot transacties met ons waarbij u of de persoon voor wie u werkt betrokken zijn (bijvoorbeeld gegevens over goederen of diensten die we hebben geleverd aan of verkregen van u of de persoon voor wie u werkt).
 • Andere informatie met betrekking tot u die wij nodig hebben om te verwerken om een contract met u of de persoon voor wie u werkt aan te gaan of uit te voeren (bijvoorbeeld informatie over het recht om te werken en informatie verkregen van kredietreferentiebureaus waar dit nodig is om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren met betrekking tot contracten met u of iemand anders voor wie u werkt of waarmee u anderszins verbonden bent).
 • Informatie over evenementen waarvoor u of uw verwanten zijn uitgenodigd, en uw persoonlijke informatie en voorkeuren voor zover deze informatie relevant is voor het organiseren en beheren van die evenementen (bijvoorbeeld uw dieetwensen).
 • Informatie met betrekking tot u die u ons geeft of die we op een andere manier verkrijgen wanneer u ons bezoekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of wordt opgenomen op CCTV terwijl u ons bezoekt, of als u ons de registratiegegevens van uw voertuig geeft).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u onze website gebruikt? 

Gegevens die wij van u kunnen verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, zijn onder meer:

 • technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's , pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer of social media-handle te bellen die wordt gebruikt om verbinding te maken met ons klantenserviceteam.
 • Gegevens over uw transacties (mandjes, gekochte producten, spaarpunten, retouren, enz.)

 

Koekjes

Ons gebruik van cookies om persoonsgegevens te verwerken wordt uitgelegd in ons cookiebeleid, dat u dient te lezen (Klik hier).

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • Om contracten met u of de persoon voor wie u werkt aan te gaan en uit te voeren.
 • Tot:
  • goederen en diensten leveren aan klanten of andere gebruikers van die goederen en diensten;
  • goederen en diensten verkrijgen van leveranciers;
  • onze relaties met klanten, leveranciers of andere gebruikers van onze goederen en diensten beheren en beheren;

waarbij u of de persoon voor wie u werkt de relevante klant, gebruiker of leverancier van goederen of diensten voor deze doeleinden kan zijn.

 • Om te adverteren en op de markt te brengen en informatie te verstrekken over onze goederen en diensten. Dit kan via direct marketingcommunicatie (zoals e-mails) of telefoongesprekken. Dit kan het doen van suggesties en aanbevelingen over goederen of diensten omvatten die u of de persoon voor wie u werkt mogelijk interesseren, en het zal, waar relevant, onderhevig zijn aan uw aangegeven voorkeuren.
 • Om onze website te beheren onder onze voorwaarden en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing en gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden.
 • Om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om onze website en andere systemen veilig te houden.
 • Om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om relevante advertenties te leveren.

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?          

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: 

 • Elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.
 • Geschikte derden, waaronder:
  • onze zakelijke partners, klanten, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we aangaan of andere transacties die we hebben in de normale gang van zaken met u of de persoon voor wie u werkt;
  • onze accountants, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • kredietreferentiebureaus met als doel uw kredietscore te beoordelen wanneer dit in het kader van het aangaan van een contract met u of de persoon voor wie u werkt.
 •  Met betrekking tot informatie verkregen via onze website:
  • onze adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden. We maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar we zullen ze voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers. We kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop ze zich willen richten. We kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan die doelgroep weer te geven en onderhevig aan het cookiegedeelte van dit beleid;
  • aanbieders van analyses en zoekmachines (inclusief A/B-testtools) die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site en onderworpen zijn aan het cookiegedeelte van dit beleid.

 

Andere openbaarmakingen die we kunnen doen

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa, onderhevig aan de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die zij over haar klanten heeft, een van de overgedragen activa zullen zijn
 • Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?     

De wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is als volgt:

 • Waar het nodig is om uw voorafgaande toestemming voor de betreffende verwerking te verkrijgen om ons toestemming te geven om dit te doen, zullen wij uw toestemming verkrijgen en vertrouwen op uw toestemming met betrekking tot de betreffende verwerking (zie hieronder hoe u uw toestemming op elk moment kunt intrekken ).
 • Anders zullen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is:
  • voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijk contract;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; of
  • voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of een andere persoon worden nagestreefd, op voorwaarde dat dit alleen gebeurt in omstandigheden waarin die legitieme belangen niet worden ondermijnd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (de meeste omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens verwerken in verband met een relatie die wij hebben met de persoon voor wie u werkt valt in deze categorie).

 

Waar verwerken wij persoonsgegevens?      

De gegevens die we met betrekking tot u verwerken, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Hieronder vallen medewerkers die zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen met betrekking tot het leveren van onze diensten, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze onderhevig zijn aan passende waarborgen, zoals het vertrouwen op een erkend wettelijk adequaatheidsmechanisme, waaronder mogelijk het aangaan van door de EG goedgekeurde standaardcontractbepalingen die relevant zijn voor doorgifte van persoonsgegevens (zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) en dat deze veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld.

Alle persoonsgegevens die door worden verwerkt, worden beveiligd opgeslagen. Alle betalingstransacties worden versleuteld met behulp van de juiste technologie. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en is elke verzending op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?         

We verwerken persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, waarna ze worden verwijderd of gearchiveerd, behalve voor zover het voor ons nodig is om ze voor het doel te blijven verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen of voor een ander legitiem en wettig doel.

 

Wat zijn uw rechten?    

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verwerken:

 • U kunt toegang vragen tot de betreffende persoonsgegevens (zie het gedeelte over het verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens hieronder).
 • U kunt verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken.
 • In bepaalde omstandigheden (normaal gesproken wanneer de persoonsgegevens door u zijn verstrekt en het voor ons niet langer nodig is om ze verder te verwerken), kunt u het recht hebben om ons te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te wissen.
 • Wanneer we persoonsgegevens over u verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken, waarna we de betreffende verwerking zullen stoppen.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen of een formele klacht indienen bij de Information Commissioner, zijnde de "Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés" (CNIL), in Frankrijk.

 

Hoe u uw toestemming voor verwerking kunt intrekken      

U kunt uw toestemming voor elke relevante verwerking van persoonsgegevens intrekken:

 • Door ons te mailen hier
 • Door ons te schrijven op het onderstaande adres.

 

Hoe u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen           

U kunt uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Door ons te mailen hier
 • Door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk om meer informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we de gevraagde informatie verstrekken.

 

Onze gegevens – contact met ons opnemen          


Onze volledige gegevens zijn:

Ricoh Imaging Europe S.A.S.
Robert Schumanlaan 7-9, 
94150 Rungis, Frankrijk 

E-mail: info@eu.ricoh-imaging.com

 

De informatiecommissaris

De Information Commissioner is de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" (CNIL), de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk en kan verdere informatie verstrekken over uw rechten en onze plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, evenals eventuele klachten behandelen die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in dit beleid    

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te bekijken.

 

Datum van deze polis           

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2020