Firmware-updatesoftware voor GR IIIx

STAP 1:

Controleer de geïnstalleerde firmwareversie

[1] Zet de camera AAN.

[2] Druk op de MENU-knop.

[3] Bedien de 4-wegknop en geef [Over dit apparaat] van [Setup-menu] weer

[4] Bedien de vierwegknop, selecteer [Firmware Info / Opties] en druk vervolgens de vierwegknop naar rechts. 

[5] De firmwareversie voor de camera wordt weergegeven op het scherm [Firmware Info / Opties].

 

STAP 2:

Wat moet er voor de update worden voorbereid:

 • GR IIIx-camerabehuizing
 • Lege, geformatteerde SD-kaart.
  (geformatteerd door GR IIIx, 32 MB of meer)
 • Computer met een SD-kaartsleuf.
  *Als de computer geen SD-kaartsleuf heeft, is een SD-kaartlezer/-schrijver nodig.
 • Volledig opgeladen batterij (DB-110) of AC-adapterset K-AC166J.
  *Zorg ervoor dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt. Als de camera tijdens het updaten wordt uitgeschakeld vanwege een gebrek aan batterijvermogen, zal de camera onbruikbaar worden. Als dit gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht voor reparaties, zelfs als deze binnen de garantieperiode vallen.

 

STAP 3:

Updateprocedure

[1] Download het firmwarebestand: gr3x_v131.zip
Het downloadbestand is zelfuitpakkend.
Het volgende bestand wordt uitgepakt fwdc243b.bin: Dit is de update-firmware

[2] Plaats de batterij in de camera en controleer of de batterij vol is via de batterijniveau-indicator. Schakel vervolgens de camera uit.

[3] Zorg voor een geformatteerde SD-geheugenkaart voor de updatesoftware

[4] Plaats de update-SD-kaart (bereid in stap 1) in de camera en sluit het kaartklepje.

[5] Schakel de camera in terwijl u de knop [Menu] ingedrukt houdt.

[6] [De camerafirmware bijwerken] wordt weergegeven
Selecteer [Uitvoeren] met de 4-wegknop en druk op de knop [OK].

[7] De firmware-update start en [Updating] wordt weergegeven.
*Schakel de camera niet uit tijdens het updaten.

[8] Wanneer de update voltooid is, wordt “Update voltooid” weergegeven.

[9] Schakel de camera UIT en verwijder de SD-kaart uit de camera.

*Bevestig de versie van de firmware met [Hoe versie controleren] hierboven.


GRist Samuel Lintaro Hopf van "Samuel Streetlife" demonstreert hoe u de firmware kunt updaten in een korte video... (link) 

 

[Voorzichtigheid]

 • Wanneer het updaten is voltooid, bevat de update-SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Als u deze kaart wilt gebruiken om foto's te maken, formatteert u de kaart eerst met de camera om het firmwarebestand te verwijderen.
 • Deze software mag alleen worden gebruikt door gebruikers die eigenaar zijn van de GR IIIx
 • Deze software valt onder een softwarelicentieovereenkomst. Lees de softwarelicentieovereenkomst voordat u de software downloadt. U gaat akkoord met deze softwarelicentieovereenkomst wanneer het downloaden begint.
 • Wanneer deze update is voltooid, kunt u niet meer teruggaan naar de eerdere of eerdere versie.

 


 

Firmware-updatesoftware voor GR IIIx-softwarelicentieovereenkomst

De klant (hierna "de gebruiker") moet de volgende items verifiëren die betrekking hebben op het gebruik van de gelicentieerde software die aan de gebruiker wordt geleverd door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. De download start wanneer u op "Ik ga akkoord. Start downloaden" drukt. op deze softwarelicentieovereenkomst.

 

 1. Definitie van termen
  • Gelicentieerde software: "Gelicentieerde software" betekent het ondertitelde programma in een formaat dat de gebruiker kan downloaden van de website van RICOH IMAGING COMPANY, LTD of van een site die wordt ondersteund door RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
  • Gebruik: "Gebruik" betekent dat de gebruiker de gelicentieerde software downloadt en ophaalt van de website van RICOH IMAGING COMPANY, LTD of van een site die wordt ondersteund door RICOH IMAGING COMPANY,LTD.
  • Aangewezen machine: "Aangewezen machine" betekent het enkele computersysteem dat is opgezet zodat de gebruiker de gelicentieerde software kan gebruiken.
  • Reproductie: "Reproductie" betekent het reproduceren van de gelicentieerde software op een opslagapparaat in hetzelfde formaat als de gebruiker heeft gedownload of in een ander formaat.
  • Wijziging: "Wijziging" betekent het uitvoeren van wijzigingen of toevoegingen aan de gelicentieerde software of het creëren van afzonderlijke software die gebruik maakt van de gehele of een deel van de gelicentieerde software.
 2. Verlening van licentie
  RICOH IMAGING COMPANY, LTD verleent een niet-exclusieve licentie aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker de gelicentieerde software gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze softwarelicentieovereenkomst. De gebruiker mag de gelicentieerde software uitsluitend gebruiken op de daarvoor bestemde machine.
 3. Reproductie van de gelicentieerde software
  De gebruiker mag de gelicentieerde software niet reproduceren voor andere doeleinden dan het opslaan en back-uppen van de gelicentieerde software die bedoeld is voor gebruik op de aangewezen machine.
 4. Het wijzigen van de gelicentieerde software
  De gebruiker mag de gelicentieerde software om welke reden dan ook niet wijzigen of reverse-engineeren.
 5. Eigendomsrechten en auteursrecht
  Het auteursrecht en andere eigendomsrechten voor de gelicentieerde software en voor reproducties van de gelicentieerde software behoren toe aan RICOH IMAGING COMPANY, LTD, ongeacht welke reden dan ook. De gebruiker mag de auteursrechtaanduidingen niet verwijderen van de gelicentieerde software of van reproducties van de gelicentieerde software.
 6. Verlening van sublicentie
  De gebruiker mag het bezit van de gelicentieerde software of reproducties van de gelicentieerde software niet aan derden overdragen, en de gebruiker mag de licentie niet overdragen, noch een sublicentie van de gelicentieerde software aan derden verlenen.
 7. Overeenkomst periode
  Deze softwarelicentieovereenkomst gaat in op de dag dat de gebruiker de gelicentieerde software begint te gebruiken en is geldig tot het moment dat de gebruiker stopt met het gebruik. Op voorwaarde dat, wanneer de gebruiker enig deel van deze softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, RICOH IMAGING COMPANY, LTD de aan de gebruiker verleende licentie voor de gelicentieerde software kan intrekken en de softwarelicentieovereenkomst kan beëindigen.
 8. Verplichtingen na beëindiging
  Nadat de softwarelicentieovereenkomst is beëindigd, dient de gebruiker, op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker, de gelicentieerde software te verwijderen nadat deze in een staat is gebracht waarin deze niet door derden kan worden gebruikt, en zich te ontdoen van reproducties en wijzigingen van de gelicentieerde software, en alle materialen met betrekking tot de gelicentieerde software. 
 9. Garantie van de gelicentieerde software
  RICOH IMAGING COMPANY, LTD garandeert niet dat de gelicentieerde software geschikt is voor de door de gebruiker aangegeven doeleinden, of dat de gelicentieerde software nuttig is, of dat deze gelicentieerde software vrij is van defecten, noch zal RICOH IMAGING COMPANY, LTD enige andere garantie geven met betrekking tot naar de gelicentieerde software.
 10. De gelicentieerde software exporteren
  De gebruiker mag de gelicentieerde software niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de Japanse overheid of de regeringen van de relevante landen.
 11. RICOH IMAGING COMPANY, LTD's verantwoordelijkheden
  RICOH IMAGING COMPANY, LTD A aanvaardt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of schade als gevolg van rimpeleffecten die optreden bij het gebruik van de gelicentieerde software, voor schade aan gegevens, programma's of andere immateriële eigendommen, of voor verlies van gebruiksvoordelen en verloren winst.
 12. Verantwoordelijkheid voor medewerkers
  De gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid dat de werknemers van de gebruiker (de werknemers die de gebruiker moet beheren of monitoren op basis van een arbeidsrelatie) de verplichtingen uiteengezet in deze softwarelicentieovereenkomst volledig begrijpen en deze verplichtingen getrouw nakomen.


Voorzichtigheid

 • Alleen GR IIIx-gebruikers mogen de firmware-update downloaden.

 

Ik ga akkoord - start het downloaden

 

Naam

Firmware-updatesoftware voor GR IIIx

Geregistreerde naam

gr3x_v131.zip (zip-typebestand 27.776 Kbytes)

Toegepast product

RICOH GR IIIx / RICOH GR IIIx stedelijke editie 

Bijgewerkt firmwarebestand

Zip-type (voor Windows/Mac)

Datum van publicatie

23.08.2023

auteursrechten

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.