Officiële regels van RICOH GR Photo Festival

Officiële regels voor GR PHOTO FESTIVAL

Laatst gewijzigd: 21 oktober 2022

GEEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.
EEN AANKOOP VERHOOGT UW KANS OM TE WINNEN NIET. ONGELDIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

Deze "Officiële regels" ("Officiële regels"), deelnamerichtlijnen, deelnameformulier en alle andere informatie of mededelingen aan de deelnemers maken deel uit van de algemene voorwaarden van het GR PHOTO FESTIVAL ("Wedstrijd").

In dit Officiële Reglement verwijst de term 'u' naar iedere persoon die aan de Wedstrijd deelneemt of wil deelnemen.

 1. Geschiktheid
Open voor iedereen die toegang heeft tot internet en die op het moment van binnenkomst 18 jaar of ouder is. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd geven deelnemers jonger dan 18 jaar aan dat zij toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd. Op voorwaarde dat degenen die lid zijn van antisociale krachten of relaties hebben met antisociale krachten (in deze termen verwijst ‘antisociale krachten’ naar georganiseerde misdaadgroepen, leden van georganiseerde misdaadgroepen, aangeslotenen of aangeslotenen bij georganiseerde misdaadgroepen, of individuen of organisaties die anderszins betrokken zijn bij of betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad) komen niet in aanmerking voor aanmelding.
 2. Sponsor
De wedstrijd wordt gesponsord door RICOH Imaging Company Ltd., 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku Tokyo, 143-8555, Japan ("Sponsor").
De Wedstrijd staat niet open voor functionarissen en werknemers van de Sponsor of zijn dochterondernemingen.
 3.  Instemming met officiële regels
Door deel te nemen, geeft u aan dat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met (a) deze Officiële Regels en (b) de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn. Het winnen van de prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten die hierin zijn uiteengezet.
 4.  Wedstrijdperiode
De Wedstrijd begint om 10.00 uur op vrijdag 21 oktober 2022 en eindigt om 23.59 uur op zondag 25 december 2022 (JST). De computer van de sponsor is het officiële tijdregistratieapparaat voor de wedstrijd.
 5.  Hoe deel te nemen
U moet uw originele foto plaatsen die is gemaakt met de RICOH GR-serie, geen video. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u uploaden vanaf een speciale pagina die is gekoppeld aan de knop 'Verzenden' op deze site

Uw bericht wordt uw Inzending ("Inzending") genoemd. Inzendingen moeten tijdens de inzendingsperiode worden gepost of opnieuw gepost vanaf de wedstrijdpagina (https://ricohimagingstore.com/grphotofestival_2022). Zie de indieningsvereisten zoals hieronder gedefinieerd ("Inzendingsvereisten").

Deelnemers moeten toestemming hebben van alle personen die in de Inzending voorkomen (indien van toepassing) om hun naam en beeltenis in de Inzending te gebruiken en de hierin uiteengezette rechten te verlenen.

Inzendingen worden niet erkend als u probeert toegang te verkrijgen met behulp van verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties of logins, of via andere methoden. De Sponsor kan u uitsluiten van deelname aan de Wedstrijd. Wanneer u deelneemt, verstrekt u informatie aan de Sponsor. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, late, gestolen, beschadigde, onvolledige, ongeldige, onverstaanbare, onleesbare, vertraagde of verkeerd geadresseerde Inzendingen; die allemaal ongeldig zullen zijn. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat uw Inzending voldoet aan de Inzendingsvereisten en dat de Sponsor u, naar eigen goeddunken, kan diskwalificeren van de Wedstrijd als hij van mening is dat uw Inzending niet voldoet aan de Inzendingsvereisten.
 6.  Belangrijke opmerking
Voor deelnemers die een Inzending indienen via een draadloos mobiel apparaat gelden standaard sms-, data- en/of andere tarieven. Aanbieders van draadloze diensten kunnen kosten in rekening brengen voor zendtijd en/of data met betrekking tot elk verzonden en ontvangen standaard tekstbericht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over prijzen en serviceplannen en tarieven voordat u deelneemt aan het mobiele apparaat.
 7.  Inzendingsvereisten
DOOR EEN INSCHRIJVING IN TE DIENEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE INSCHRIJVING (EN ELK INDIVIDUEEL ONDERDEEL DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING TOT DE FOTO) VOLDOET AAN ALLE VOORWAARDEN DIE IN DIT OFFICIËLE REGELS ZIJN VERMELD. DE SPONSOR IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW Inzending OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING. DE FOTO, INDIEN OPGENOMEN, ZAL DE SPONSOR U AANSPRAKELIJK HOUDEN IN HET GEVAL DAT ER DAARVAN WORDT ONTDEKT DAT U VAN DEZE OFFICIËLE REGELS BENT AFGEWEZEN OF NIET VOLLEDIG VOLDOET.

Je kunt drie keer posten, maar plaats per inzending één foto. Meerdere foto's in een inzending worden gediskwalificeerd.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd garandeert en verklaart elke deelnemer hierbij dat:
- elke inzending die hij/zij indient, is origineel voor hem/haar;
- de inzending die hij/zij indient, is niet in strijd met enige wet, statuten, verordening of regelgeving;
- deelnemer bewaart originele gegevens en verstrekt deze op verzoek van de Sponsor;
- elke inzending die hij/zij indient, zal geen aanleiding geven tot welke claim dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims wegens inbreuk, inbreuk op de privacy of publiciteit, of inbreuk op rechten en/of belangen van derden; En
- elke inzending die hij/zij indient, is niet lasterlijk, handelslasterlijk, pornografisch of obsceen, en voorts mag deze het volgende niet bevatten, afbeelden, omvatten, bespreken of betrekken: naaktheid; alcohol-/drugsgebruik of roken; expliciete of expliciete seksuele activiteit of seksuele toespelingen; grof, vulgair of aanstootgevend taalgebruik en/of symbolen; denigrerende karakterisering van etnische, raciale, seksuele, religies of andere groepen (inclusief, zonder beperking, eventuele concurrenten van de Sponsor); gedrag of andere activiteiten die in strijd zijn met deze Officiële Regels; en/of enige andere opmerking die als ongepast, ongepast of aanstootgevend is of zou kunnen worden beschouwd, alles zoals bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen en absolute goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook de Inzending(en) te screenen. Elke inzending waarvan de sponsor naar eigen goeddunken oordeelt dat deze in strijd is met de voorwaarden en bepalingen die in dit officiële reglement zijn uiteengezet, is onderworpen aan diskwalificatie. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, een deelnemer te verzoeken zijn of haar Inzending te wijzigen, bewerken en/of opnieuw in te dienen om ervoor te zorgen dat de Inzending voldoet aan deze Officiële Regels. , of om welke andere reden dan ook. Als een dergelijke actie op enig moment tijdens of na de Wedstrijd noodzakelijk is, behoudt de Sponsor zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de actie te ondernemen die hij nodig acht op basis van de omstandigheden - inclusief, maar niet beperkt tot, het diskwalificeren van de Inzending (en dus de bijbehorende Inzending en/of de bijbehorende deelnemer).
 8. Oordelen
De winnaars worden na afloop van de wedstrijdperiode bepaald door de juryleden die op deze site worden beschreven. De wedstrijdresultaten zullen naar verwachting op of na eind februari 2023 worden bekendgemaakt op de wedstrijdpagina (www.ricoh-imaging.com/en/grphotofestival/2022/).
 9. Rechten van de sponsor op inzendingen
Door deel te nemen aan de Wedstrijd en een Inzending in te dienen, verleent elke deelnemer: (i) aan de Sponsor en zijn dochterondernemingen, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, voor altijd, een niet-exclusieve licentie om te publiceren, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, te bewerken of anderszins zijn/haar Inzending (en elk onderdeel daarvan), geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor het adverteren of promoten van de Wedstrijd of om welke andere reden dan ook op onze website, SNS en andere media; (ii) doet afstand van alle morele rechten in en op zijn/haar Inzending (en elk onderdeel daarvan) ten gunste van de Sponsor; en (iii) stemt ermee in om de Sponsor te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten en advertentiekosten die voortvloeien uit zijn/haar Inzending (of enig onderdeel daarvan), inclusief maar niet beperkt tot elke claim gekeken naar publiciteitsrechten, laster, inbreuk op de privacy, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op handelsmerken of enige andere intellectuele eigendomsgerelateerde of andere oorzaak van actie. Voor meer zekerheid en om elke twijfel te vermijden, behoudt de Sponsor zich het recht voor om, naar eigen en absolute goeddunken en op elk moment, een Inzending (of een onderdeel daarvan) te diskwalificeren als er een klacht wordt ontvangen met betrekking tot de Inzending, of voor enige andere reden. Als een dergelijke actie op enig moment tijdens of na de Wedstrijd noodzakelijk is, behoudt de Sponsor zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de actie te ondernemen die hij nodig acht op basis van de omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot het diskwalificeren van de Inzending en/of de bijbehorende deelnemer.
10. Kennisgeving en vereisten voor potentiële winnaars
Potentiële winnaars worden per direct bericht op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is vermeld in het deelnameformulier en worden gevraagd te reageren en hun volledige naam, adres (inclusief landcode) en telefoonnummer op te geven. Als het antwoord niet binnen de opgegeven periode wordt geretourneerd, wordt de melding als onbestelbaar geretourneerd. De Sponsor is niet in staat contact op te nemen met de potentiële winnaar(s), of de potentiële winnaar(s) voldoet(n) niet aan deze Officiële Regels, de winnende kennisgeving vervalt en, naar goeddunken van de Sponsor, kan/kunnen een alternatieve potentiële winnaar(s) worden geselecteerd. uit alle resterende in aanmerking komende inzendingen die zo snel als redelijkerwijs mogelijk zijn ontvangen. De resultaten worden gepubliceerd op de officiële website van de sponsor en op de sociale mediakanalen van de Ricoh Group.
11. Algemene voorwaarden
In het geval dat de werking, de veiligheid of het beheer van de Wedstrijd op enigerlei wijze wordt aangetast, inclusief maar niet beperkt tot fraude, virussen of andere technische problemen, kan de Sponsor, naar eigen goeddunken: (a) de Wedstrijd opschorten om de beperking aan te pakken en vervolgens de Wedstrijd hervatten op een manier die het beste aansluit bij de geest van deze Officiële Regels: of (b) willekeurig een prijs winnen uit de in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen tot het moment van de beperking . De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon te diskwalificeren die knoeit met de werking van de Wedstrijd, deze Officiële Regels overtreedt of zich op een onsportieve of ontwrichtende manier gedraagt. Elke poging van wie dan ook om de legitieme werking van de Wedstrijd te ondermijnen, kan een schending van strafrechtelijke en civiele leken zijn, en als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon, voor zover toegestaan door de wet. . Het onvermogen van de Sponsor om de voorwaarden van deze Officiële Regels af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling. Bewijs van verzending van een bericht naar de Sponsor per post wordt niet beschouwd als bewijs van ontvangst van dat bericht door de Sponsor. In het geval van een geschil over de eigenaar van een inzending, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is gebruikt om deel te nemen, geacht de deelnemer te zijn. De "geautoriseerde accounthouder" is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres. De Wedstrijd is onderworpen aan federale, staats- en lokale wet- en regelgeving en is nietig waar dit verboden is.
12. Vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid
Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u ermee akkoord de Sponsor, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten (de "Vrijgestelde Partijen") te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit van deelname aan de Wedstrijd en het winnen van prijzen, inclusief maar niet beperkt tot: (a) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in de Wedstrijd (b) terminalfouten gerelateerd aan computers, servers, providers of telefoon- of netwerklijnen; (c) drukfouten; (d) verloren, te late, niet gefrankeerde, verkeerd geadresseerde of onbestelbare post; (e) fouten in het beheer van de Wedstrijd of de verwerking van inzendingen; of (f) letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden veroorzaakt door de deelname van de deelnemer aan de Wedstrijd en het winnen van de prijs. U stemt er voorts mee in dat bij welke actie dan ook de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen beperkt zal zijn tot de kosten van deelname aan de Wedstrijd en het winnen van de prijs, en dat de Gevrijwaarde Partijen in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor advocatenhonoraria. U doet afstand van het recht om welke schade dan ook te claimen, inclusief maar niet beperkt tot punitieve schade, gevolgschade, compenserende schade, directe of indirecte schade.
13. Privacy en publiciteit
Alle informatie die tijdens de Wedstrijd wordt verzameld, mag alleen worden gebruikt op een manier die consistent is met de toestemming die de deelnemers hebben gegeven op het moment van deelname, met deze Officiële Regels en met de Privacyverklaring van de Sponsor voor de Wedstrijd, te vinden op (https://www.ricoh-imaging.com/en/grphotofestival/2022/privacypolicy.html). Elke deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor dit doel. De volgende informatie wordt van elke deelnemer verzameld met het oog op het beheer van de Wedstrijd en kan ook door de Sponsor en zijn aangesloten bedrijven worden gebruikt om contact op te nemen met de potentiële winnaars: naam, leeftijd, adres en e-mailadres van de deelnemer. De Sponsor zal op geen enkele wijze verzamelde informatie verkopen, delen of anderszins openbaar maken met derden, anders dan de partijen die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken, tenzij de deelnemer vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om aanvullende informatie van de Sponsor of een derde partij te ontvangen. Deelnemers hebben recht op toegang tot wijziging en intrekking van hun persoonsgegevens. De Sponsor zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van deelnemers veilig worden behandeld en in overeenstemming met de Privacy van de Sponsor voor de Wedstrijd en deze Officiële Regels.
14. Toepasselijk recht en jurisdictie
U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie, en uitsluitend door de rechtbank van Tokio als rechtbank van eerste aanleg. exclusieve jurisdictie hebben. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, uw rechten en verplichtingen, of de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de Wedstrijd, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan, inclusief de bepaling over de keuze van wetten.
15. Tekst beheren
De voertaal van deze officiële regels is Engels. Alleen de originele Engelstalige versie van deze Officiële Regels heeft de werking van de regels, en vertalingen van deze Officiële Regels hebben geen contractuele of andere gevolgen.